Ο όμιλος επιχειρήσεων ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης συμπεριλαμβάνει ομάδα επιχειρήσεων με σκοπό:

«Την προαγωγή με κοινή δραστηριότητα των Μετόχων του, των οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων τους. Ιδιαίτερα επιδιώκεται με την συνεργασία τους, ο ομαλός και τακτικός εφοδιασμός τους με κάθε είδους φαρμακευτικά, παραφαρμακευτικά ή συναφή προϊόντα, ιδιοσκευάσματα, μηχανήματα, εργαλεία και λοιπά προϊόντα γενικά που η διάθεση τους επιτρέπεται από τα Φαρμακεία νόμιμα και με όρους ευνοϊκότερους από εκείνους που επικρατούν στο ελεύθερο εμπόριο και κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η πλήρης επάρκεια στα παραπάνω προϊόντα, ώστε και σε περιόδους δημιουργίας τεχνικής ελλείψεως, να έχουν ωφέλεια οι Μέτοχοι του Συνεταιρισμού. Επίσης ο ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης φροντίζει για τη βελτίωση της κοινωνικής θέσης, ποιότητας ζωής των Μετόχων του με όλα τα νόμιμα μέσα, καθώς και για την εξύψωση του φαρμακευτικού λειτουργήματος.»