Αποτελέσματα εκλογών ΣΥ.ΦΑ.

Νέα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο    Α Ρ Χ Α Ι Ρ Ε Σ Ι Ω Ν

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 2024 ΣΥΦΑ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ 8 ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΚΑI 3 ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑI 10 ΑΝΤIΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓIΑ ΤΗΝ Ο.Σ.Φ.Ε. του Συνεταιρισμού με την Επωνυμία: <<ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ>>, με το διακριτικό τίτλο «ΣΥ.ΦΑ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Σ.Π.Ε.» και Α.Φ.Μ.: 096004909.

 

Στο Ωραιόκαστρο σήμερα, την 21η Απριλίου 2024, ημέρα Κυριακή και ώρα 07:00 π.μ., στους χώρους των εγκαταστάσεων της εταιρείας Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.  (Αγροτ. 1493 -οδός Γκιόλας- Ωραιόκαστρο Θεσ/νίκης), συγκροτήθηκε για την εκλογή των Καταστατικών οργάνων του Συνεταιρισμού με την Επωνυμία: <<ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ>>, με το διακριτικό τίτλο «ΣΥ.ΦΑ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Σ.Π.Ε.» (Διοικητικού Συμβουλίου, Εποπτικού Συμβουλίου και αντιπροσώπων στην Ο.Σ.Φ.Ε.), η Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκλέχθηκε την 21η Απριλίου 2024 στον ίδιο τόπο με ηλεκτρονικά μέσα με μυστική ψηφοφορία των συνεταίρων και που αποτελείται από τους:

 

 1. ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ         Πρόεδρος Γ.Σ., την οποία ψήφισαν                                                          16 μέλη με μυστική ψηφοφορία.
 2. ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ          Γραμματέας Γ.Σ., τον οποίο ψήφισαν                                                      17 μέλη με μυστική ψηφοφορία.
 3. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       Μέλος Γ.Σ., τον οποίο ψήφισαν                                                                18 μέλη με μυστική ψηφοφορία.

 

και η οποία με την παρουσία των δικηγόρων Θεσσαλονίκης, ΜΑΙΡΗΣ ΒΑΛΕΡΓΑΚΗ του Νικολάου (ΑΜ 11.441) και ΑΓΑΠΗΣ ΤΑΤΣΗ του Γεωργίου (ΑΜ 11.508), που ορίστηκαν με την υπ΄ αριθμ. 1870/2024 απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, διεξάγει τη διαδικασία των αρχαιρεσιών για την εκλογή των Καταστατικών οργάνων του ως άνω Συνεταιρισμού (Διοικητικού Συμβουλίου, Εποπτικού Συμβουλίου και αντιπροσώπων στην Ο.Σ.Φ.Ε.), βρισκόταν δε σε συνεχή συνεδρίαση μέχρι την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων εκλογής.

 

Στις 07:30 π.μ. γνωστοποιήθηκαν από τους Διαχειριστές του ΑΠΘ στην Εφορευτική Επιτροπή οι διαχειριστικοί κωδικοί της «Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ».

Δημιουργήθηκε η «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» με τίτλο «ΕΚΛΟΓΕΣ ΖΕΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟY ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΠΕ». Μέσω των ανωτέρω κωδικών πρόσβασης, καταχωρήθηκαν στο σύστημα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Το σύστημα προγραμματίστηκε να δέχεται ψήφους την Κυριακή 21 Απριλίου 2024 από τις 10:00 π.μ. έως τις 20:00 μ.μ.

 

Στις 08:00 π.μ. της 21/4/2024, πραγματοποιήθηκε από την Εφορευτική Επιτροπή ο τελικός έλεγχος της κάλπης, των ηλεκτρονικών ψηφοδελτίων και του εκλογικού καταλόγου.

 

Κάθε μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής έλαβε από το σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» ένα αυστηρώς απόρρητο, ατομικό Κρυπτογραφικό Κλειδί Ψηφοφορίας και ευθυνόταν προσωπικά για τη διαφύλαξή του από τυχόν διαρροή ή απώλεια, δεδομένου ότι τα Κρυπτογραφικά Κλειδιά Ψηφοφορίας ήταν απαραίτητα για την παραγωγή των αποτελεσμάτων και δεν υπήρχε η δυνατότητα αντικατάστασής τους μετά την οριστικοποίηση της ψηφοφορίας.

 

Σε κάθε εκλογέα αποστάλθηκε πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, ειδικό εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα SMS στο πιστοποιημένο από τον ΣΥ.ΦΑ. κινητό του τηλέφωνο, το οποίο περιλάμβανε τον μοναδικό εξατομικευμένο κωδικό και τη διαδικτυακή διεύθυνση (URL) του συστήματος ΖΕΥΣ, στην οποία κάθε εκλογέας θα ασκούσε το εκλογικό δικαίωμά του.

 

Η Εφορευτική Επιτροπή σε όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας παρακολουθούσε την κανονική εξέλιξή της και διαπίστωσε ότι η εκλογική διαδικασία εξελίχθηκε ομαλά και χωρίς προβλήματα.

 

H εκλογική διαδικασία πραγματοποιήθηκε με καθολική, άμεση και μυστική ψηφοφορία που διενεργήθηκε ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) δυνάμει της από 11/04/2024 συναφθείσας μεταξύ του ΑΠΘ και του ΣΥΦΑ Σύμβασης Ανάθεσης Έργου για την «Υποστήριξη λύσης ηλεκτρονικών εκλογών για τις ανάγκες του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης (ΣΥ.ΦΑ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Π.Ε.)».

 

Η ψηφοφορία διενεργήθηκε κανονικά μέχρι την 20:00 μ.μ. ώρα, όπως είχε οριστεί και αφού μετά από πρόταση του Προέδρου, η Εφορευτική Επιτροπή αποφάσισε, ότι δεν θα δινόταν παράταση στην ψηφοφορία, καθόσον εκείνη τη χρονική στιγμή είχαν ήδη ψηφίσει 919 εκλογείς, εκ των 1050 εγγεγραμμένων η Εφορευτική Επιτροπή και οι δικηγόροι κήρυξαν τη λήξη της ψηφοφορίας.

 

Κατόπιν, αφού διαπιστώθηκε το απαραβίαστο του ψηφιακού συστήματος αρχαιρεσιών, κάθε μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής εισήγαγε στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» το ατομικό Κρυπτογραφικό Κλειδί Ψηφοφορίας που είχε λάβει προκειμένου το σύστημα να προβεί στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων και άρχισε η ηλεκτρονική διαδικασία καταμέτρησης των ψηφοδελτίων.

 

Στις 20.00 μ.μ. το σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» παρήγαγε το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα, το οποίο αναλυτικά παρουσιάζεται παρακάτω.

 

Βρέθηκαν για το Διοικητικό Συμβούλιο να είναι 919 ψήφοι, όσοι δηλαδή ψήφισαν, για το Εποπτικό Συμβούλιο να είναι 910 ψήφοι, όσοι δηλαδή ψήφισαν και για την Ο.Σ.Φ.Ε. να είναι 905 ψήφοι, όσοι δηλαδή ψήφισαν.

 

Στον Εκλογικό Κατάλογο του Συνεταιρισμού είναι εγγεγραμμένα 1.050 μέλη.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

Εγγεγραμμένα μέλη: 1.050

Ψήφισαν, για την εκλογή 8 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 919 μέλη.

έγκυρα: 908, άκυρα 0 – λευκά: 11.

Μετά τη διαλογή των ψήφων προτίμησης κάθε υποψηφίου όπως προέκυψαν από το σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» βρέθηκαν να έλαβαν ο καθένας ως ακολούθως:

 

 1. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε   52 ψήφους
 2. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε    201 ψήφους
 3. ΒΑΛΑΡΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΛΕΑΝΘΗ έλαβε     196 ψήφους
 4. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε    157 ψήφους
 5. ΖΑΝΝΕΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΑΚΩΒΟΥ έλαβε    162 ψήφους
 6. ΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ            έλαβε    152 ψήφους
 7. ΚΑΡΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ            έλαβε    85 ψήφους
 8. ΚΙΟΣΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε    386 ψήφους
 9. ΚΟΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε    112 ψήφους
 10. ΚΟΡΩΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε    87 ψήφους
 11. ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε    78 ψήφους
 12. ΜΑΡΤΣΙΚΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΣΑΝΤΡΑ) του ΙΩΑΝΝΗ            έλαβε    136 ψήφους
 13. ΜΥΡΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε    183 ψήφους
 14. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε    189 ψήφους
 15. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ            έλαβε    42 ψήφους
 16. ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε    29 ψήφους
 17. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε    89 ψήφους
 18. ΠΑΡΑΓΙΟΥΤΣΙΚΟΣ ΒΙΚΤΩΡ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε    69 ψήφους
 19. ΠΕΓΚΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε    50 ψήφους
 20. ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΗΛΙΑ            έλαβε    26 ψήφους
 21. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                        έλαβε    223 ψήφους
 22. ΦΡΑΓΓΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ                        έλαβε    116 ψήφους
 23. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΓΕΙΡΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε    10 ψήφους
 24. ΧΙΟΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε    44 ψήφους

 

Επομένως, μετά την καταμέτρηση των σταυρών των υποψηφίων  εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο τα εξής τακτικά μέλη με σειρά σταυρών προτίμησης:

 

 1. ΚΙΟΣΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 2. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 3. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
 4. ΒΑΛΑΡΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΛΕΑΝΘΗ
 5. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 6. ΜΥΡΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 7. ΖΑΝΝΕΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΑΚΩΒΟΥ
 8. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

Αναπληρωματικά μέλη:

 

 1. ΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
 2. ΜΑΡΤΣΙΚΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΣΑΝΤΡΑ) του ΙΩΑΝΝΗ
 3. ΦΡΑΓΓΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 4. ΚΟΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ
 6. ΚΟΡΩΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 7. ΚΑΡΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 8. ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 9. ΠΑΡΑΓΙΟΥΤΣΙΚΟΣ ΒΙΚΤΩΡ του ΙΩΑΝΝΗ
 10. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ
 11. ΠΕΓΚΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
 12. ΧΙΟΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 13. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
 14. ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 15. ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΗΛΙΑ
 16. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΓΕΙΡΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

Εγγεγραμμένα Μέλη: 1.050

Ψήφισαν, για την εκλογή 3 μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, 910 μέλη.

έγκυρα: 811, άκυρα 0 – λευκά: 99.

Μετά τη διαλογή των ψήφων προτίμησης κάθε υποψηφίου όπως προέκυψαν από το σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» βρέθηκαν να έλαβαν ο καθένας ως ακολούθως:

 

 1. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΕΛΛΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε    97 ψήφους
 2. ΝΙΚΟΛΤΣΙΟΣ ΑΓΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε    192 ψήφους
 3. ΝΤΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε    143 ψήφους
 4. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε    291 ψήφους
 5. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΘΕΟΧΑΡΗ                  έλαβε    301 ψήφους
 6. ΤΣΙΑΠΡΑΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε   244 ψήφους

 

Επομένως μετά την καταμέτρηση των σταυρών των υποψηφίων εκλέγονται για το Εποπτικό Συμβούλιο τα εξής τακτικά μέλη με σειρά σταυρών προτίμησης:

 

 1. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΘΕΟΧΑΡΗ
 2. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 3. ΤΣΙΑΠΡΑΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ

 

 

Αναπληρωματικά μέλη:

 

 1. ΝΙΚΟΛΤΣΙΟΣ ΑΓΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 2. ΝΤΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 3. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΕΛΛΗ του ΙΩΑΝΝΗ

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Σ.Φ.Ε.

 

 

Εγγεγραμμένα Μέλη: 1.050

Ψήφισαν, για την εκλογή 10 αντιπροσώπων στην Ο.Σ.Φ.Ε. 905 μέλη.

έγκυρα: 892, άκυρα 0 – λευκά: 13.

Μετά τη διαλογή των ψήφων προτίμησης κάθε υποψηφίου όπως προέκυψαν από το σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ»  βρέθηκαν να έλαβαν ο καθένας ως ακολούθως:

 

 

 1. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε    194 ψήφους
 2. ΒΑΛΑΡΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΛΕΑΝΘΗ έλαβε    179 ψήφους
 3. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε    22 ψήφους
 4. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΕΛΛΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε    32 ψήφους
 5. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε    153 ψήφους
 6. ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε    354 ψήφους
 7. ΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε    144 ψήφους
 8. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε    51 ψήφους
 9. ΚΑΡΑΛΙΩΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε    32 ψήφους
 10. ΚΑΡΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε    114 ψήφους
 11. ΚΙΟΣΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε    339 ψήφους
 12. ΚΟΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε    97 ψήφους
 13. ΚΟΡΩΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε    101 ψήφους
 14. ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε    74 ψήφους
 15. ΜΑΡΤΣΙΚΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΣΑΝΤΡΑ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε    102 ψήφους
 16. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε    165 ψήφους
 17. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε    50 ψήφους
 18. ΝΟΥΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε    21 ψήφους
 19. ΝΤΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε    57 ψήφους
 20. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε    126 ψήφους
 21. ΠΑΛΑΣΚΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε    95 ψήφους
 22. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ             έλαβε    82 ψήφους
 23. ΠΑΡΑΓΙΟΥΤΣΙΚΟΣ ΒΙΚΤΩΡ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε    71 ψήφους
 24. ΠΕΓΚΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε    46 ψήφους
 25. ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΗΛΙΑ έλαβε    38 ψήφους
 26. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε    209 ψήφους
 27. ΤΣΙΑΠΡΑΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε    88 ψήφους
 28. ΤΣΙΛΙΦΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε    51 ψήφους
 29. ΦΡΑΓΓΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε    136 ψήφους
 30. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε    72 ψήφους
 31. ΧΑΡΙΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε    57 ψήφους

 

 

Επομένως μετά την καταμέτρηση των σταυρών των υποψηφίων εκλέγονται για αντιπρόσωποι στην Ο.Σ.Φ.Ε. με σειρά σταυρών προτίμησης:

 

 1. ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
 2. ΚΙΟΣΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 3. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 4. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
 5. ΒΑΛΑΡΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΛΕΑΝΘΗ
 6. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 7. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 8. ΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
 9. ΦΡΑΓΓΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 10. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Αναπληρωματικά μέλη:

 

 1. ΚΑΡΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 2. ΜΑΡΤΣΙΚΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΣΑΝΤΡΑ) του ΙΩΑΝΝΗ
 3. ΚΟΡΩΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 4. ΚΟΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 5. ΠΑΛΑΣΚΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 6. ΤΣΙΑΠΡΑΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ
 7. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ
 8. ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 9. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
 10. ΠΑΡΑΓΙΟΥΤΣΙΚΟΣ ΒΙΚΤΩΡ του ΙΩΑΝΝΗ
 11. ΝΤΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (με κλήρωση)
 12. ΧΑΡΙΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 13. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (με κλήρωση)
 14. ΤΣΙΛΙΦΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 15. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
 16. ΠΕΓΚΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
 17. ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΗΛΙΑ
 18. ΚΑΡΑΛΙΩΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (με κλήρωση)
 19. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΕΛΛΗ του ΙΩΑΝΝΗ
 20. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 21. ΝΟΥΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

 

Λόγω ισοψηφίας των υποψηφίων ΝΤΟΤΣΗ ΙΩΑΝΝΗ και ΧΑΡΙΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑΣ,  ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ και ΤΣΙΛΙΦΙΚΑ ΙΩΑΝΝΗ,   ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΕΛΛΗΣ  και ΚΑΡΑΛΙΩΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ, έγινε κλήρωση ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής και κατέλαβαν τις θέσεις ως ανωτέρω.

 

Οι εκλογές διεξήχθησαν ομαλά και σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων και του Καταστατικού του Συνεταιρισμού. Μετά το πέρας αυτών συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό του, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

 

ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ:                                                              Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Γ.Σ.

 

 

 

 

ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΑΙΡΗ ΒΑΛΕΡΓΑΚΗ                                                    Πρόεδρος Γ.Σ.

 

 

 

 

ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΓΑΠΗ ΤΑΤΣΗ                                                              Γραμματέας Γ.Σ.

 

 

 

 

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μέλος Γ.Σ.