ΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΛΑΤΩΝ

Νέα
Ο ΣΥ.ΦΑ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ZHTΑ
 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΛΑΤΩΝ
 
Η θέση αφορά την οργάνωση, συντονισμό, ανάπτυξη και διοίκηση του τμήματος της επιχείρησης το οποίο θα επισκέπτεται τα φαρμακεία στη Βορ. Ελλάδα με σκοπό την συντήρηση και ανάπτυξη του πελατολογίου.
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
• Γνώση της φαρμακευτικής αγοράς.
• 5ετής προϋπηρεσία σε Εμπορική Δ/νση φαρμακευτικών εταιρειών (θεωρείται άκρως απαραίτητο).
• Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης και ανάπτυξης πελατών.
• Ικανότητα διαπραγμάτευσης και επίτευξης στόχων.
• Δυναμική προσωπικότητα και άνεση στην επικοινωνία.
• Με ομαδικό πνεύμα και ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών.
• Καλή χρήση Η/Υ (MS Office κλπ).
• Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου.
 
Προσφέρουμε:
• Πακέτο αποδοχών
• Αυτοκίνητο
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό σημείωμα
(με την ένδειξη ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ)
στο email: kkelesis@pharmanet.gr
 
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος
τελεί υπό πλήρη εχεμύθεια